Általános szerződési feltételek

Jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat vagy ÁSZF) a https://slyweb.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét és az így létrejött jogviszonyt szabályozza. A Szabályzat a Szolgáltató Szolgáltatási-, és díjtáblázatban foglalt valamennyi szolgáltatásának szabályozására kiterjed. A Szabályzat alapján az Ügyfél (vagy Megrendelő) és a Szolgáltató közötti jogviszony kizárólag elektronikus úton jön létre, a Felek külön írásbeli szerződést nem kötnek. A jelen Szabályzattól eltérő rendelkezések a Felek között kizárólag erre vonatkozóan írásban létrejött megállapodás esetén, eseti jelleggel irányadóak.

Jelen Szabályzat rendelkezései a Szolgáltatóval külön kötött és a Szabályzat hatályba lépésekor már hatályos egyedi szerződésekre is irányadóak azzal, hogy amennyiben az egyedi szerződés és a jelen Szabályzat valamely rendelkezése(i) között összeütközés, vagy értelmezési probléma áll fenn, jelen Szabályzat rendelkezései irányadóak.
Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a weboldalon. A Szolgáltató a Szabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. Az Ügyfél az Általános Szerződési Feltételek tudomásul vételével elfogadja, hogy a szolgáltatás megrendelésével és annak visszaigazolásával jelen Szabályzat rá nézve automatikusan hatályba lép.

I. A FELEK JOGVISZONYÁRA IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató adatai
  Radics József Géza egyéni vállalkozó
  Székhely: 8330 Sümeg, Vázsonyi Vilmos utca 17.
  Adószám: 63296329-1-39
  Pénzforgalmi jelzőszám: 10402740-50505555-54521001
  IBAN: HU49 1040 2740 5050 5555 5452 1001

  Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  Telefon: +36 70 3365 065 (8:00-16:00)
  E-mail:  ugyfelszolgalat@slyweb.hu

Alapvető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus szolgáltatásra, amely a weboldalon keresztül igénybe vehető. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A weboldalon közzétett bármilyen tartalom, akár részben, akár egészben a Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt áll, így azzal a Szolgáltató hozzájárulása nélküli rendelkezés, így különösen annak bármilyen formában történő letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése bűncselekmény.
 3. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától annak visszavonásáig hatályos.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

1. A Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az Adatfeldolgozó fogalma:

 1. az Infotv. 3. § 18. pont szerint az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 2. GDPR 4. cikk 8. pontja szerint az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

III. A JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A jogviszony létrejötte:

1.1. A jogviszony a szolgáltatás megrendelésére irányuló űrlap (a továbbiakban: űrlap /megrendelőlap) kitöltésével és annak elküldésével vagy a Szolgáltató által adott árajánlat elfogadásával, valamint annak Szolgáltató általi visszaigazolásával a Szolgáltató és az Ügyfél között jön létre.

1.2. Az Ügyfél a megrendelőlap elküldésével, az árajánlat elfogadásával elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és azt magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.3. A megrendelések megküldésére bármikor lehetőség van, azonban a megrendelések feldolgozása és ennek visszaigazolása kizárólag ügyfélszolgálati időben történik. A Szolgáltató a megrendelést annak beérkezésétől számított 12 munkaórán belül visszaigazolja.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

2.1. A Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

2.2. A Szolgáltató a tevékenységéért a „Szolgáltatás-, és díjtáblázatban”meghatározott mértékű és összegű díjra jogosult, kivéve azokat az eseteket, amikor a Felek írásban ettől eltérő díjazásban állapodnak meg.

2.3. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakmai felkészültséggel és erőforrásokkal, és vállalja az Ügyfél által igénybevett szolgáltatás maradéktalan elvégzését.

2.4.Titoktartás

Szolgáltató a teljesítés során részére átadott vagy más módon tudomására jutott valamennyi Ügyféladatot, dokumentációt és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt (a továbbiakban együtt információ) üzleti titokként kezel, és mindaddig, amíg az információ a rendelkezésére áll, gondoskodik arról, hogy azok illetéktelen harmadik személyek birtokába semmilyen módon és formában, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessenek. Az információ alatt értendő bármilyen adat, eszköz, know-how, módszer, technológia, fejlesztés, folyamatok, bizonyítékok, személyes adatok, leírások, pénzügyi adatok, számítástechnikai szakvélemény és más szellemi tulajdon, mely az Ügyfél üzleti tevékenységéhez tartozik. A jelen pontban rögzített titoktartási kötelezettség a Szolgáltató valamennyi munkavállalójára és alvállakozójára (teljesítési segédjére) kiterjed. A Szolgáltató a jogviszony alapján közölt információt csak a teljesítés céljaira használhatja fel, vagy adhat engedélyt a felhasználására. Ez alól a rendelkezés alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az információt jogszabály, vagy egyéb hatósági rendelkezés alapján kell nyilvánosságra hozni.

2.5. A Szolgáltató az Ügyfél nevét reklám és sajtóanyagaiban, elektronikus és papír alapú média-megjelenéseiben referenciaként jogosult megjeleníteni.

2.6. Az információ felett az Ügyfélnek van rendelkezési joga, így a jogviszony megszűnésével a Szolgáltató valamennyi olyan iratot, számítógépes adatot, egyéb tárgyiasult információt visszaszolgáltat, amelyhez teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen hozzájutott, avagy az Ügyfél kérésére töröl.

2.7. Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatási-, és díjtáblázatban leírt szolgáltatások teljesítéséért vállal felelősséget az ott leírt tartalom szerinti vállalás alapján. >

2.8. A vis majornak minősülő esemény mentesíti a Szolgáltatót a szolgáltatás teljesítése és az ebből fakadó jogkövetkezmények alól. A vis majorra okot adó körülmény bekövetkeztéről a Szolgáltató az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára minden hozzáférést és együttműködést megadni, hogy a vállalt szolgáltatást Szolgáltató teljesíteni tudja. Ennek érdekében az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató rendelkezésére bocsát minden szükséges információt, (dokumentum, tény, adat, eredmény, ismeret stb.), amelyre a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséhez szüksége van.

3.1. Az Ügyfél köteles kapcsolattartási adatait a valóságnak megfelelő módon megadni, azok esetleges változásairól Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

3.2. Az Ügyfél köteles a díjat megfizetni a Szolgáltatás-, és díjtáblázatban foglaltak szerint. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámolására jogosult.

3.3. Ha az Ügyfél célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy időben megfelelő módon kivitelezhetetlen utasítást ad, Szolgáltató köteles erre őt írásban figyelmeztetni. Amennyiben az Ügyfél igénye teljesítéséhez e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az ebből eredő károk kizárólag az Ügyfelet terhelik.

3.4. Az Ügyfél szavatol azért, hogy a Szolgáltató által biztosított tárhelyen elhelyezett programok, tartalmak harmadik személy jogait, jogos érdekeit nem sértik. Ügyfél kijelenti, hogy a számára biztosított tárhelyen csak olyan tartalmat helyez el, amely nem ütközik jogszabályba. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltatóhoz jogsértéssel kapcsolatos bejelentés érkezik, Szolgáltató a szolgáltatást a jogsértés kivizsgálásáig felfüggeszti. Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy nem avatkozik be a szolgáltatás folyamatosságába, minőségébe, nem végez olyan tevékenységet, amely a szolgáltatást biztosító szerveren, vagy az alkalmazásban kárt okoz. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az itt szabályozott rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeit szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával megszegi, a Szolgáltató a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszti mindaddig, amíg hitelt érdemlő módon tudomást nem szerez arról, hogy a felfüggesztést kiváltó okot az Ügyfél megszüntette. A felfüggesztés jogkövetkezményeiért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

3.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben weboldala ellen bármilyen jellegű internetes támadás történik, a támadás és az eset kivizsgálásának idejére Szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja. Ügyfél az általa észlelt támadás, vagy ezzel kapcsolatos fenyegetést köteles Szolgáltató felé azonnal jelezni. A korlátozás jogkövetkezményeiért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

3.6. Az Ügyfél hibabejelentéseit az Ügyfélszolgálat alatti hiba-bejelentési e-mail címen köteles megtenni. A hibajelentést az ügyfél a kapcsolattartásra megadott e-mail címéről küldheti be, amely a megrendelőlapon megadott e-mail címmel egyező. A hibabejelentésnek kötelezően tartalmaznia kell az Ügyfél nevét vagy azonosítóját, az érintett szolgáltatás nevét, illetve a hibajelenséget. Szolgáltató a hiba bejelentőjét írásban tájékoztatja a hiba elhárításáról, a kapcsolattartásra megadott e-mail címen. Az ettől eltérő módon megtett bejelentésekre Szolgáltató nem köteles reagálni, azokat figyelmen kívül hagyhatja.

3.7. Az Ügyfél egyéb igényeit az Ügyfélszolgálat alatti elérhetőségek alatt köteles megtenni. Az ettől eltérő módon megtett bejelentésekre Szolgáltató nem köteles reagálni, azokat figyelmen kívül hagyhatja.

IV. DÍJFIZETÉS

1. Szolgáltatás-, és díjtáblázat

 • Logótervezés (ikonos): 50 000 Ft – 3 módosítással,
 • Névjegykártya: 10 000 Ft – 3 módosítással,
 • Grafikai munkák: 7 000 Ft /óra,
 • Fejlesztői díj: 8 000 Ft /óra,
 • Egyéb: egyedi ajánlat részét képezi.
 • Kiegészítő tárhely (pl. levelezéshez):
  1 GB – 6 500 Ft /év
  3 GB – 8 900 Ft /év
  6 GB – 12 900 Ft /év
  10 GB – 19 900 Ft /év
  20 GB – 27 900 Ft /év
 • Hírlevél: (egy teljes hónap)
  Havi 1-2500 db e-mail kiküldéséig: 2 000 Ft /hó
  Havi 2501-5000 db e-mail kiküldéséig: 3 000 Ft /hó
  Havi 5001-10000 db e-mail kiküldéséig: 6 000 Ft /hó
  Havi 10 001-20 000 db e-mail kiküldéséig: 12 000 Ft /hó
  Havi 20 001-40 000 db e-mail kiküldéséig: 23 000 Ft /hó
  Havi 40 001-50 000 db e-mail kiküldéséig: 26 000 Ft /hó
  Havi 50 001 500 000 db e-mail kiküldéséig: 0,60 Ft /címzett /hó
  Havi 500 001 db e-mail kiküldése felett: 0,35 Ft /címzett /hó

  Passzív hónap (amennyiben adott hónapban nincs kiküldés): 2 500 Ft /hó (rendszerhasználati díj)

  Számlázás: a havonta küldött e-mail mennyiség függvényében kerül kiállításra az adott hónapra vonatkozó számlát a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig.

2. Díjfizetés

 1. A szolgáltatás díjának megfizetésére a Szolgáltatás-, és díjtáblázatban foglaltak szerint kerül sor. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.
 2. A Szolgáltató az Ügyfél lejárt fizetési kötelezettsége tekintetében tizenöt napot meghaladó fizetési késedelem esetén figyelmeztetés nélkül szüneteltetheti a szolgáltatás nyújtását. A szolgáltatás ilyen módon történő szüneteltetése nem mentesíti az Ügyfelet az adott időszakra vonatkozó díj megfizetése alól. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a szolgáltatás szüneteltetéséből fakadó károkért. A szolgáltatás szüneteltetése esetén a szolgáltatás visszakapcsolásáért a Szolgáltató külön díjat számíthat fel, mely a visszakapcsolást megelőzően fizetendő.

V. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A szolgáltatás nyújtásának kezdőnapját és a szolgáltatás fordulónapját a Szolgáltatás-, és díjtáblázat tartalmazza. Az Ügyfél az adott szolgáltatást legkésőbb a szolgáltatás fordulónapja előtt 5 munkanappal mondhatja fel, ellenkező esetben a szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony egy újabb szolgáltatási időszakkal meghosszabbításra és a vonatkozó díj a meghosszabbított szerződés vonatkozásában automatikusan számlázásra kerül. A felmondás a szolgáltatás fordulónapján lép hatályba.
 2. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Félnek jogában áll a jogviszonyt írásos formában, a másik Félhez intézett indokolt egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A szerződés felmondása esetén a szolgáltatás – amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg – azonnali hatállyal megszüntetésre kerül. Ezt követően az Ügyfél szolgáltatásainak működését és elérését a Szolgáltató nem köteles biztosítani. A jogviszony megszűnése esetén a Szolgáltató a szolgáltatások fenntartása érdekében – értve ez alatt a domain név meghosszabbítását is – nem jár el, az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.
 3. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
 • Ha az Ügyfél veszélyezteti a szolgáltatás ellátását;
 • Ha az Ügyfél a rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségét ismételten és súlyosan megszegi;
 • Ha az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely lehetetlenné teszi a jogviszony további fenntartását,
 • Ha az Ügyfél a szolgáltatás díját fizetési felszólítás ellenére – sem fizeti meg,
 • Ha az Ügyfél csőd, illetve végelszámolás alá kerül, illetve felszámolási eljárást indítanak ellene;
 • Ha a Szolgáltató megszegi titoktartási kötelezettségét,
 • Ha a Szolgáltató csőd, illetve végelszámolás alá kerül, illetve felszámolási eljárást indítanak ellene;

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Szolgáltató tájékoztatja a magánszemély Ügyfelet, mint Fogyasztót, hogy a megrendelt szolgáltatás vonatkozásában a megrendelés visszaigazolásával és a teljesítés megkezdésével a Fogyasztót a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül megilleti az indokolás nélküli felmondás joga. A teljesítés megkezdését követően előre teljesített díjfizetést a Fogyasztó nem követelheti vissza.

5. Panaszkezelés

5.1. A Szolgáltató elkötelezett az iránt, hogy a megrendelést a vállalt minőségben, az Ügyfél megrendelése alapján és megelégedése mellett teljesítse. Amennyiben ennek ellenére az Ügyfélnek a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kifogása merül fel, panaszát az Ügyfélszolgálat elérhetőségei között megadott e-mailcímen jelezheti.

5.2. A Szolgáltató az Ügyfél panaszát megvizsgálja, majd annak beérkezésétől számított 15 napon belül a panasz kivizsgálásának eredményéről visszajelzést küld az Ügyfél részére. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél panaszát elutasítja, álláspontját indokolja. A panaszkezeléssel kapcsolatos igénybejelentéseket a Szolgáltató 1 évig őrzi.

5.3 A Fogyasztó panaszának elutasítása esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.

5.4. A kellékszavatosságra vonatkozó igényrendezést a Ptk. és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

6. A jelen Szabályzattal kapcsolatban felmerült jogvitát érintően a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Bíróság jogosult eljárni.

 

Kelt: 2018. május 24.

Utolsó módosítás dátuma: 2022. augusztus 26.